logo-spacirka-2019-web
Obchodné podmienky - Vínna špacírka 2023

V našom internetovom obchode si môžete produkty objednať nasledovným spôsobom:

Pomocou internetu

cez webovú stránku: www.stiavnicavino.sk

Ako zaplatiť

platba prevodom na bankový účet spoločnosti BAHNA Trade s.r.o.

Dôležité upozornenia

O odoslaní tovaru bude predávajúci kupujúceho informovať prostredníctvom informačného e-mailu, kde bude uvedené číslo objednávky. Kupujúci sa na základe tohto údaja preúkaže pri prevzatí vstupenky priamo na mieste podujatia.

Dodacie a platobné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www.stiavnicavino.sk prevádzkovateľa BAHNA Trade s.r.o., Vodárenská 290/10 Banská Štiavnica 969 01 sa riadi nasledovným nákupným poriadkom a platnou legislatívou na území Slovenskej republiky. Dodávka tovaru do veľkoobchodu alebo zákazníkom, ktorí by zvažovali, resp. zamýšľali, prípadne realizovali jeho ďalší predaj, je vylúčená. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zákazníka z časti alebo celkom odmietnuť. Dodanie bude realizované iba na území Slovenskej republiky (ďalej len „oblasť dodania“).

Súhlas

Odoslaním internetovej objednávky vybraného podujatia zákazník potvrdzuje záväznosť tejto objednávky a potvrdzuje, že sa zoznámil/a s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a to, že s nimi súhlasí. Potvrdenie o prijatí objednávky so všetkými údajmi dostane zákazník na ním uvedenú e-mailovú adresu.

Prevzatie tovaru

Zakúpené vstupenky vydávame podľa presných informácií z potvrdzovacieho mailu o objednávke a platbe.

Reklamácia

Tovar je možné reklamovať počas trvania podujatia. Zákazník nemá právo tovar vrátiť, ak ho nemôže vrátiť v stave, v akom ho prevzal (pohár, taška). K vrátenému tovaru je potrebné doložiť faktúru, resp. dodací list. Reklamácia sa vybavuje individuálne so zákazníkom. Zákazník je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Reklamáciu nie je možné uznať v prípade, ak došlo k tovarovým a funkčným zmenám vlastnosti tovaru spôsobené prirodzeným opotrebením v priebehu používania – rozbitie, roztrhnutie… Tiež reklamáciu nie je možné uznať v prípade, ak poškodenie je mechanické a spôsobené odretím, poškriabaním, odlomením alebo odlepením jeho častí alebo k poškodeniu alebo opotrebovaniu došlo v dôsledku nedodržiavania starostlivosti.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na stiavnicavino@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online.

Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Platba

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný produkt kúpnu cenu vyúčtovanú zásadne len na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú dostane potvrdzovacím mailom po objednaní produktu.

Ostatné informácie

Prevádzkovateľ internetového obchodu na stránkach www.stiavnicavino.sk zaručuje všetkým zákazníkom ochranu osobných údajov. Osobné údaje slúžia len na vybavenie objednávok, vystavenie faktúr a poslanie tovaru. Osobné údaje sa neposkytujú tretím osobám, inštitúciám alebo organizáciám. Tieto informácie sa riadia zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osôb, v znení zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 576/2004 a zákona č. 90/2005 Z.z.

Kontakt

BAHNA Trade s.r.o.,

Vodárenská 290/10

Banská Štiavnica 969 01

Email: stiavnicavino@gmail.com.

Tel: +421 0904109229

Web: www. stiavnicavino.sk

IČO: 47 548 894 DIČ: 2023953140 IČ DPH: SK2023953140

Organizátori a partneri

Návrat hore